Podpora

Uporabni podatki za stranke

Uporabni podatki za stranke zbrani na enem mestu

Internetni paketi kjer so navedene hitrosti so hitrosti do omenjene hitrosti v paketu.
Izražene so v Mbps, kar pomeni hitrost do 100 Mbps = do 12,5 MB/s.
1 bps = 0,125 bytes/sekuno

V primeru nižjih hitrosti izven razpona vršilnih ur omrežja, lahko naročite tudi meritve na vašem priključku.
Meritve lahko opravite tudi s programom www.speedtest.net ali z AKOS net testom.
V vsakem primeru lahko stranka zniža internetni paket brez stroškov menjave paketa, ker tega ne zaračunavamo.
Možni paketi:
Rumeni 30, 50, 70
Modri 30, 50, 70
Zeleni 110


Razpon vršnih ur omrežja – največje obremenenosti omrežja so:
od 20:00 do 22:30 ure kar prikazuje spodnji graf.
V tem času se ne dosegajo maksimalne hitrosti internetnih paketov.

 

 

 

 

 
Upravljana telefonija
• Naročnik lahko v okviru upravljane telefonije izbira med različnimi modeli IP terminalske opreme (IP telefonski aparati in pripadajoča opcijska oprema), ki je navedena v ponudbi poslovnih paketov in je določena z naročniško pogodbo. IP terminalska oprema je last KTV Ravne, razen če v pogodbi ni dogovorjeno drugače.
• Uporaba IP terminalske opreme je vključena v ceno mesečne najemnine za posamezen aparat.
• V okviru upravljane telefonije izključno KTV Ravne ali pooblaščeni izvajalec dobavlja, priključuje in vzdržuje naročniško terminalsko opremo in sicer za vsako IP-telefonsko številko 1 (en) kos IP terminalske opreme.
• Naročnik je z naročniško terminalsko opremo, ki je last KTV Ravne, obvezan ravnati kot dober gospodar in je odškodninsko odgovoren za vso morebitno nastalo škodo na opremi, ki je nastala po njegovi krivdi. V primeru povzročitve škode je naročnik dolžan pisno obvestiti KTV Ravne. Povzročena škoda se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta pooblaščeni osebi naročnika in KTV Ravne.
• Naročnik mora uporabljati telekomunikacijsko in terminalsko opremo na tak način, da ne povzroča motenj v telekomunikacijskem omrežju, ne ogroža obratovanja telekomunikacijskega omrežja ter ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi in premoženja.
• Prevzem naročniške terminalske opreme se potrdi z obojestranskim podpisom prevzemnega zapisnika.
• Naročnik se obvezuje pred priključitvijo:
o brezplačno zagotoviti primerne prostore za namestitev naročniške terminalske opreme in ostale telekomunikacijske opreme potrebne za delovanje,
o dovoliti morebitne posege v prostore za zagotovitev tehnološke ustreznosti,
o zagotoviti elektroenergetske priključke 230V/50Hz za napajanje terminalske opreme in druge opreme izvajalca v skladu z veljavnimi predpisi,
o zagotoviti druge pogoje, določene v naročniški pogodbi.
• V okviru storitve upravljana telefonija ni mogoča priključitev terminalske opreme, ki ni v ponudbi oziroma Ceniku izvajalca in ni v skladu z mednarodnimi standardi ETSI ter ustreznimi priporočili ITU-T in IEEE ni bila ustrezno testirana v omrežju KTV Ravne.
• Naročnik brez soglasja KTV Ravne ne sme spreminjati nastavljivih parametrov na naročniški terminalski opremi.
• Naročnik lahko odpove posamezen priključek, pri čemer je odpovedni rok 30 dni in začne teči s prvim dnem naslednjega meseca od prejema pisne odpovedi.
• Naročnik je ob prenehanju naročniškega razmerja dolžan omogočiti demontažo telekomunikacijske in terminalske opreme v lasti KTV Ravne in jo vrniti KTV Ravne. V primeru, da naročnik po prenehanju naročniškega razmerja v roku 5 dni ne omogoči vrnitve vse ali dela naročniške terminalske opreme in druge opreme, se mu vsa oprema zaračuna. Prav tako se naročniku ob vrnitvi opreme zaračuna vsa manjkajoča in poškodovana oprema.
• KTV Ravne vzdržuje terminalsko in ostalo telekomunikacijsko opremo potrebno za delovanje upravljane telefonije, ki je v lasti KTV Ravne.
• V primeru, da vzdrževanje terminalske opreme v lasti KTV Ravne po izteku življenjske dobe (najmanj 4 leta po dobavi vključitvi) ni več mogoče (npr. ker za to opremo ni na voljo potrebnih rezervnih delov), bo KTV Ravne:
o izvedel zamenjavo te terminalske in/ali ostale telekomunikacijske opreme z ekvivalentno opremo rešitvami iz aktualne ponudbe, če bo naročnik sprejel to ponudbo in podpisal o tem aneks k osnovni pogodbi sklenil novo pogodbo.
o prenehal vzdrževati to terminalsko in/ali ostalo telekomunikacijsko opremo v roku 30 dni po posredovanju ponudbe za zamenjavo te opreme, če se naročnik ne bo strinjal z zamenjavo če ponudbe KTV Ravne za to zamenjavo ne potrdi v roku 15 dni.
o Interno napeljavo in terminalsko opremo v svoji lasti vzdržuje naročnik sam.
• KTV Ravne bo zagotavljal odpravo vseh okvar in motenj v najkrajšem možnem času oziroma v skladu s pogodbo o Prednostni obravnavi, če je ta sklenjena.
• Naročnik bo prijavljal vse morebitne napake in okvare na telefonsko številko 02 82 80 80 8 (prijava napak in motenj pri telefoniranju) pri čemer je dolžan navesti, da se napaka ali motnja nanaša na upravljano IP terminalsko opremo.
• Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu nemoten vstop v prostore z upravljano IP terminalsko opremo ob njihovem priključevanju in vzdrževanju ter v prostore z opremo, ki se nahaja pri naročniku in je potrebna za izvajanje storitve.

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje prijaznosti do uporabnika. Strinjate se, da spletno mesto še naprej uporabljate.

Politika zasebnosti strani